Map Stone

Regulamin

 

1. Ceny promocyjne obowiązują do wyczerpania magazynu

2. Zwrot materiału tylko za zgodą sprzedającego

3. Gwarancja dotyczy montażu  i impregnacji.

4. GWARANCJA MARAZZI THE TOP The top GWARANCJA 25 LAT

5. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

WYROBY Z KAMIENIA I KONGLOMERATU

1. GWARANCJI NIE PODLEGAJĄ USZKODZENIA MECHANICZNE ORAZ
USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z NATURALNYCH CECH KAMIENIA TJ. ŚCIERANIE,
MATOWIENIE, MOŻLIWOŚĆ ZAPLAMIENIA, RYSOWANIE, PĘKNIĘCIA NA SKUTEK
NIEWŁAŚCIWEGI UŻYTKOWANIA
2. WYROBY, O KTÓRYCH MOWA W ZAŁĄCZNIKU TO WYROBY Z KAMIENIA
NATURALNEGO, DLATEGO TEŻ MATERIAŁ MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ OD PRÓBEK
DOSTARCZONYCH ODBIORCY.
3. WYROBY Z KAMIENIA NATURALNEGO DANEGO GATUNKU BĘDĄ
POCHODZIŁY Z JEDNEJ DOSTAWY I DOPUSZCZALNE BĘDĄ RÓŻNICE ODCIENI W
RAMACH JEDNEJ PARTII WYNIKAJĄCE Z NATURALNYCH CECH KAMIENIA.
4. KAMIEŃ JEST MATERIAŁEM NATURALNYM O OKREŚLONEJ SPECYFICE.
5. NALEŻY ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ ZASAD JEGO UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI.
6. ZALECA SIĘ STOSOWANIE SPECJALNYCH ŚRODKÓW PIELĘGNACYJNYCH DO
CZYSZCZENIA KAMIENI TYPU LITHOFIN WASH&CLEAN
7. UWAGA !!! ŚRODKI DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI NIE MOGĄ ZAWIERAĆ
KWASÓW I ALKOHOLU. KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ CZYŚCZENIA MARMURÓW
ŚRODKAMI TYPU CIF, DOMESTOS itp.
8. ZALECA SIĘ OKRESOWE POWTARZANIE IMPREGNACJI KAMIENIA NP
LITHOFIN STAINSTOP W lub PROSEAL TENAX, CO OKOŁO 3-5 LAT
9. IMPREGNACJA WYBÓR IMPREGNATU ZABEZPIECZAJĄCEGO PRZED WILGOCIĄ
I PLAMAMI W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU KAMIENIA I PODŁOŻA

GWARANCJA SPIEKI THE TOP

1. Ogólne Warunki Gwarancji Producenta
– The Top
Ogólne Warunki Gwarancji. Wydane przez:
Marazzi Group S.r.l. a socio unico, spółka z jednym wspólnikiem (zwana dalej również
Producentem lub Marazzi Group S.r.l.) z siedzibą w Sassuolo (Mo), Viale Regina
Pacis nr 39 (Włochy).
1) Niniejsza gwarancja (zwana dalej „Gwarancją”) jest udzielana przez Marazzi
Group S.r.l. kupującemu.
2) Gwarancja obejmuje poniżej wymienione produkty, sprzedawane przez Marazzi Group S.r.l. pod
nazwą firmową „The Top” (zwane dalej również indywidualnie „Produktem” lub wspólnie
„Produktami”), z wyłączeniem wszystkich innych.
Produkty opatrzone marką „The Top” obejmują barwiony w masie gres porcelanowy o efekcie
kamienia, sklasyfikowany jako klasa Bia-GL oraz zgodny z wszystkimi wymaganiami UNI-EN
14411-G.
Wszystkie produkty opatrzone marką The Top, używane wcześniej na wystawach lub w
salonach wystawowych, są wyraźnie wyłączone.
Gwarancja nie obejmuje Produktów, za które nie zapłacono w całości.
Cechy fizyczne i mechaniczne Produktów zostały podane w karcie danych technicznych
właściwej dla Produktu. Zważywszy na wysoką odporność chemiczną i mechaniczną Produktu,
Marazzi Group S.r.l. udziela gwarancji obejmującej wszelkie straty Produktu, które mogą zostać
poniesione w przypadku wypaczenia się lub uszkodzenia górnej powierzchni płytek, powstałych w
czasie zwykłego użytkowania w gospodarstwie domowym, wyłącznie wskutek:
– kontaktu z gorącymi przedmiotami, takimi jak wyposażenie zazwyczaj używane w kuchni (np.
garnki i patelnie), w granicach odporności na suche gorąco ustalonych w
karcie danych technicznych właściwej dla Produktu;
– absorpcji cieczy i tłuszczów;
– wystawienia na działanie promieni UV;
– ułożenia na zewnątrz, w granicach ustalonych w karcie danych technicznych.
3) Gwarancja obowiązuje przez okres 25 lat od dnia zakupu/ dostawy Produktu z zastrzeżeniem, że
– wskutek ich cech technicznych i produkcyjnych – Produkty objęte niniejszą Gwarancją mogą być
używane przez kupującego wyłącznie do celów gospodarstw domowych, a zatem z wyłączeniem
celów komercyjnych.
4) Z Gwarancji można skorzystać, i będzie ona obowiązywać wyłącznie po jej uruchomieniu przez
kupującego w ciągu 2 miesięcy od zakupu Produktu, co wymaga wypełnienia formularza online na
stronie internetowej https://www.marazzigroup.com/grande/grande-thetop/the-top-warranty z
załączeniem dokumentów potwierdzających datę zakupu/ dostawy Produktu, a w szczególności
faktury, paragonu lub równoważnego dokumentu zawierającego nazwę autoryzowanego
sprzedawcy detalicznego, datę i miejsce zakupu/ dostawy Produktu, jak również dane
identyfikacyjne (typ, kolor i wymiary). Gwarancji będzie towarzyszyć również rysunek techniczny.
Gwarancja straci ważność, jeśli kupujący nie dostarczy wymienionych dokumentów do
Marazzi Group S.r.l. (do siedziby spółki, Viale Regina Pacis nr 39 – 41049 Sassuolo (Mo),
do wiadomości działu jakości The Top) w terminie 2 (dwa) miesięcy od zakupu, lub jeśli kupujący dostarczy informacje nieprawdziwe, niekompletne lub nieczytelne.
5) W przypadku, gdy wada zostanie niezwłocznie zgłoszona przez kupującego zgodnie z
warunkami zawartymi w następnym art. 6, Marazzi Group S.r.l. ma prawo do zbadania, wyłącznie
według własnego uznania, danego Produktu, poprzez wysłanie technika do zbadania Produktu, aby
ustalił on charakter wady i jej przyczynę. Ewentualna szkoda wynikła z działań/zdarzeń, które
miały miejsce po złożeniu reklamacji, zgodnie z niniejszym art. 5 nie będzie brana uwagę, i dlatego
nie jest objęta niniejszą Gwarancją.
Kupujący może wnioskować o wymianę Produktu, bez żadnych dodatkowych kosztów, na inny
niepoddany obróbce produkt mający takie same cechy, jak Produkt wymieniany. Jeśli produkt ten
nie jest już wytwarzany lub jest z innej przyczyny niedostępny do celów szybkiej wymiany,
Marazzi Group S.r.l. dostarczy produkt nieprzerobiony, mający cechy podobne do cech Produktu
podlegającego wymianie.
6) Kupujący musi zawiadamiać Marazzi Group S.r.l. o wszelkich wadach Produktu oraz, w każdym
przypadku, poinformować Marazzi o swoim zamiarze skorzystania z Gwarancji, z użyciem adresu
wskazanego poniżej:
– E-mailem: thetopwarranty@marazzigroup.com, adresując pismo do: Dział Jakości The Top.
7) Z uwagi na to, że niniejsza Gwarancja jest wydawana wyłącznie przez Marazzi Group S.r.l.,
wymiany Produktu nie może w żadnych okolicznościach organizować autoryzowany sprzedawca
detaliczny lub kupujący, bezpośrednio ani przez jakiekolwiek strony trzecie inne niż upoważnione
poprzez Marazzi Group S.r.l.
8) Niniejsza Gwarancja nie obejmuje żadnych wad polegających na niezgodności estetycznej
materiału ani żadnych wad powstałych na etapach poprodukcyjnych, takich jak:
– dostawa i czynności manipulacyjne ogólnie, w tym transport na miejsce układania oraz czynności
manipulacyjne aż do dokładnego punktu, w którym Produkt zostanie ułożony;
– obróbka płytki, tj. ogólnie wszelkie czynności mające na celu nadanie kształtu, wiercenie, cięcie,
montaż i inne prace wykonywane na płytce;
– układanie, tj. wszelkie czynności związane z cięciem i umieszczeniem płytki;
– zastosowanie, i/lub połączenie z innymi materiałami podatnymi na zmiany wymiarów i/
lub cech odpornościowych wskutek – m.in. – warunków pogodowych, wilgotności, innych
warunków otoczenia;
– zmiany koloru, kolorytu lub odcienia, lub zmiany stopnia połysku materiału wskutek
zmian zachodzących naturalnie z czasem w różnych komponentach Produktów.
Należy pamiętać, że określona odporność chemiczna i fizyczna produktu ma zastosowanie
do jego górnej powierzchni w stanie nienaruszonym i przy właściwym przechowywaniu w
odpowiednich warunkach, Gwarancja obejmująca zdarzenia określone powyżej w art. 2 jest
udzielana przez Marazzi Group S.r.l. wyłącznie w odniesieniu do górnej powierzchni Produktu lub
każdej jej części pod warunkiem, że nie została ona poddana obróbce lub układaniu w sposób
określony powyżej, przy czym gwarancja na powierzchnie boczne, narożniki i krawędzie, w tym na
wady wynikające z obróbki i czynności w ramach układania jest wyraźnie wyłączona.
Ponadto Gwarancja nie obejmuje przypadków niewłaściwego użycia i/lub niewłaściwego
obchodzenia się z Produktem, takich jak:
a) uszkodzenie powstałe w wyniku niewłaściwego użycia, w tym m.in.:
– wykorzystanie Produktu do celów innych niż te, do których jest on przeznaczony;
– użycie Produktu w sposób, który stanowi naruszenie obowiązujących norm technicznych lub norm
bezpieczeństwa;
– niezastosowanie się do instrukcji użytkownika i instrukcji konserwacji Produktów,
dostępnych na stronie internetowej www.marazzi.it;
b) wady spowodowane zwykłym zużyciem (rysy, ścieranie, pęknięcia);
c) Produkt niewłaściwie ułożony, i/lub z uszkodzonymi lub pękniętymi częściami;
d) Produkt narażony na obciążenie fizyczne, chemiczne i mechaniczne;
e) niewłaściwe przygotowanie lub utrzymanie miejsca ułożenia;
f) użycie Produktu w obszarach, które są narażone na ekstremalne zmiany klimatu i temperatury lub mają bezpośrednią styczność z płomieniami lub są, pod jakimkolwiek innym
względem, niezgodne z warunkami technicznymi, do których
Produkt jest przeznaczony, przedstawionymi w instrukcji konserwacji oraz
czyszczenia, dostarczonej wraz z Produktem i dostępnej również na stronie internetowej Marazzi
Group S.r.l., www.marazzi.it;
g) uszkodzenie lub problemy spowodowane, w całości lub w części, siłą wyższą,
warunkami w miejscu ułożenia, projektem architektonicznym i technicznym,
zmianą konstrukcyjną, wandalizmem, wypadkami, klęskami żywiołowymi lub szkodą
spowodowaną wzajemnym oddziaływaniem z innymi produktami;
h) szkoda spowodowana bezpośrednio i/lub pośrednio na osobach, mieniu lub zwierzętach
wskutek niezastosowania się do instrukcji zawartych w instrukcji konserwacji i czyszczenia
Produktu dostarczonej dla niego, która jest również dostępna na stronie internetowej
producenta www.marazzi.it;
i) uszkodzenie powierzchni wynikające z kontaktu ze zwykłym sprzętem (np. noże,
nożyczki, sztućce) lub urządzeniami w gospodarstwie domowym.
9) Każde działanie Marazzi Group S.r.l. lub każdej strony wyznaczonej przez tę firmę, oraz również
każda wymiana Produktu, będą mieć miejsce na życzenie użytkownika w terminach zgodnych z
wymogami organizacyjnymi Marazzi Group S.r.l. Ponadto Marazzi Group S.r.l. zobowiązuje się, w
dobrej wierze, do wykonania wyżej wymienionych prac możliwie najszybciej oraz bez znaczących
niedogodności dla kupującego. Wymiana dokonana w ramach Gwarancji nie doprowadzi do
żadnego przedłużenia lub odnowienia Gwarancji. W związku z powyższym Gwarancja na
wszystkie Produkty wymienione zgodnie z art. 5 będzie ważna wyłącznie przez okres pozostały od
wymiany Produktu do upływu pierwotnego okresu ważności tej Gwarancji, obejmującej Produkt
pierwotnie nabyty przez kupującego. Kupujący nie może dochodzić gwarancji i/lub odszkodowania
w żadnej innej formie; uzgadnia się wyraźnie, że Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne
szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne lub wynikowe jakiegokolwiek rodzaju, które mogą
powstać wskutek wadliwego charakteru i/lub niezgodności Produktów; w związku z tym uznaje się,
że kupujący zrzekł się prawa do powyższego w granicach dozwolonych przez prawo.
Każdy Produkt wymieniony w ramach Gwarancji pozostanie własnością Marazzi Group S.r.l.
10) Produkty zastępcze zostaną dostarczone do kupującego stosownie do możliwości, i na koszt
Marazzi Group S.r.l.
11) Wymiana Produktu (jeśli objęta Gwarancją) odbędzie się bez kosztów dla kupującego. W
związku z tym, jeśli wady wykryte w Produktach zostaną uznane za objęte Gwarancją, kupujący ma
prawo do zażądania, zgodnie z dokładniejszymi ustaleniami w art. 5, bezpłatnej wymiany Produktu.
I odwrotnie, jeśli wada zostanie uznana za nieobjętą Gwarancją, wszystkie koszty związane z
kontrolą i wszelkimi działaniami w ramach wymiany – w tym koszty pracy, podróży,
zakwaterowania i wyżywienia oraz materiałów zastępczych – zostaną zafakturowane na
kupującego.
12) Niezależnie od innych postanowień niniejszej Gwarancji, kupującemu przysługują w każdym
razie prawa przewidziane we włoskim Kodeksie Cywilnym w związku ze sprzedażą ruchomości,
przy czym na takie prawa nie ma wpływu, ani ich nie ogranicza wydanie tej Gwarancji.
W związku z powyższym, Gwarancja ma charakter dodatkowy do gwarancji już przewidzianych we
włoskim Kodeksie Cywilnym.
13) Jeśli w okresie niniejszej Gwarancji kupujący zdecyduje się przenieść Produkt na strony trzecie,
zbywca zawiadomi, w terminie 7 dni od takiego przeniesienia, Marazzi Group S.r.l. o przeniesieniu
oraz poda dane osobowe (nazwa/imię i nazwisko oraz adres) beneficjenta w celu umożliwienia
takiemu beneficjentowi przejęcia Gwarancji.
W takim przypadku Marazzi Group S.r.l. zastrzega sobie prawo do akceptacji przeniesienia
Gwarancji na beneficjenta po pozytywnej weryfikacji w oparciu o Produkty, na własny koszt.
Przeniesienie Gwarancji, zgodnie z art. 9, nie powoduje w żadnym przypadku przedłużenia okresu
obowiązywania tej Gwarancji.
Niniejsza Gwarancja podlega wyłącznie przepisom prawa włoskiego i będzie interpretowana zgodnie z nimi.
14) Wszelkie spory wynikające z tej Gwarancji lub związane z nią będą przekazywane do
rozstrzygnięcia wyłącznemu sądowi właściwemu w Modenie (Włochy).
Zgodnie z art. 1341 – 1342 włoskiego Kodeksu Cywilnego i do ich celów, kupujący wyraźnie
oświadcza, że są mu znane, i akceptuje wszystkie warunki ustalone w niniejszych Ogólnych
Warunkach, w szczególności zawarte w artykułach: 2, 3, 4,
5, 7, 8, 9, 11, 13, 14.
2. Czyszczenie i dbałość
Czyszczenie wykraczające poza standardowe
Zwykłe zabrudzenia i plamy powinny być usuwane z użyciem produktów wymienionych w tabeli.
Nie należy używać środków czyszczących zawierających kwas fluorowodorowy i jego związki.
Czyszczenie rutynowe
Celem czyszczenia rutynowego powierzchni jest usunięcie zabrudzeń, oznaczeń, oraz przywrócenie
oryginalnego wyglądu materiału. Płytki szkliwionego gresu porcelanowego nie wymagają
pielęgnacji ochronnej, a właściwe, regularne czyszczenie jest wystarczające do utrzymania
powierzchni w dobrym stanie. Dokładne czyszczenie polega na zwykłym myciu gorącą wodą, z
użyciem miękkiej ścierki/gąbki i neutralnego środka czyszczącego, w razie potrzeby.
Zalecenia:
– nie trzeć powierzchni materiałami ściernymi, takimi jak metalowy zmywak do szorowania lub
twarda szczotka, które mogą pozostawić rysy lub inne trwałe ślady;
– usuwać pozostałości smarów lub olejów rozpuszczalnikiem organicznym lub zasadowym
środkiem czyszczącym (pH>9), a n a s t ę p n i e dokładnie spłukać;
– nie używać produktów zawierających woski lub składniki polerujące;
– używanie detergentów ścierających na powierzchniach z połyskiem i/lub polerowanych nie jest
zalecane; mogą one być używane na materiałach matowych, po teście na małym fragmencie, np.
rogu płytki
Ogólnie, nigdy nie używać silnych kwasów lub zasad (takich jak kwas chlorowodorowy i siarkowy
oraz wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu). W przypadku zabrudzenia na gładkich
powierzchniach, których nie można usunąć gąbką innego rodzaju, należy użyć gąbek
melaminowych (znanych również jako magiczne gąbki) bez użycia rozpuszczalników.
IMPREGNACJA
Wybór impregnatu zabezpieczającego przed wilgocią i plamami w zależności od rodzaju kamienia i
podłoża.
ZGODA
Udostępniając swoje dane osobowe wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu możliwości
dopełnienia realizacji usługi.
Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. Zm.)