Map Stone

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 1. Ceny promocyjne obowiązują do wyczerpania magazynu
 2. Zwrot materiału tylko za zgodą sprzedającego
 3. Gwarancja 2 lata dotyczy montażu  i impregnacji, materiały nie podlegają reklamacji

Wszelkie próbki materiałowe, płyty wystawowe i zdjęcia materiałów umieszczone na stronie internetowej mają charakter czysto informacyjny i nie są w żaden sposób wiążące. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za naturalne przerosty występujące w kamieniu, różnice w tonacji kolorystycznej i reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.

Map stone s.c informuje, iż kamień to surowiec naturalny o pewnej nasiąkliwości i decydując się na wyroby z tego materiału Klient musi być świadomy naturalnych cech tego materiału jak np. absorbcja wilgoci. Kamień może mieć też naturalne pory i różnej wielkości otwory czy rysy, które są naturą kamienia i nie stanowią podstawy do uznania reklamacji czy gwarancji.

Reklamacji nie podlegają zniszczenia na skutek:

 1. Normalnego zużycia (eksploatacja),
 2. Zaniechania przez Użytkownika czynności związanych ze zwykłym tokiem eksploatacji, w szczególności konserwacji i czyszczenia,
 3. Niewłaściwego użytkowania, tj. użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami rzeczy, w tym w szczególności wskutek używania niedopuszczalnych środków chemicznych,
 4. Niewłaściwej konserwacji i czyszczenia blatów,
 5. Każdy typ uszkodzenia spowodowany bezpośrednio lub pośrednio poprzez dowolnego rodzaju czynność, pracę lub interwencję przez stronę trzecią niepowiązaną z Map stone, taki jak: problemy spowodowane przez modyfikację lub manipulację przy oryginalnych produktach Maps stone, takie jak różnice kolorystyczne, wpływ termiczny lub nieodpowiednie potraktowanie środkami chemicznymi, wykonane przez stronę trzecią niepowiązaną z Map stone
 6. Nieprawidłowego użycia produktu do celów, do których nie został stworzony; użycia produktu w sposób nie przestrzegający obowiązujących regulacji technicznych lub bezpieczeństwa, niezastosowania się do instrukcji zawartych w instrukcji użytkowania i konserwacji oraz ekspozycji produktu na zewnątrz budynków.
 7. Katastrofy naturalnej, zniszczenia spowodowane interakcją z innymi produktami lub każda inna przyczyna będąca poza kontrolą Map Stone
 8. Pęknięcia powstałe w blacie po montażu. (Pęknięcia w materiale nie są zatem rozpatrywane jako wadliwy materiał. Główne przyczyny pękania to poruszenie lub osiadanie, bezpośrednie stosowanie gorąca na powierzchnię, położenie na blat rzeczy o nadmiernej wadze, lub wynik nacisku mechanicznego wywołanego na materiale po instalacji.)
 9. Odpryskiwania. (Nie jest to wynik wadliwego materiału, lecz następstwo ścierania lub obtłukiwania obiektów na krawędziach powierzchni blatu użytkowego.)
 10. Blaknięcie, utrata połysku lub zmniejszenie wydajności i właściwości estetycznych.

4. Specyfika materiałów

WYROBY Z KAMIENIA I KONGLOMERATU

1. GWARANCJI NIE PODLEGAJĄ USZKODZENIA MECHANICZNE ORAZ
USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z NATURALNYCH CECH KAMIENIA TJ. ŚCIERANIE,
MATOWIENIE, MOŻLIWOŚĆ ZAPLAMIENIA, RYSOWANIE, PĘKNIĘCIA NA SKUTEK
NIEWŁAŚCIWEGI UŻYTKOWANIA
2. WYROBY, O KTÓRYCH MOWA W ZAŁĄCZNIKU TO WYROBY Z KAMIENIA
NATURALNEGO, DLATEGO TEŻ MATERIAŁ MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ OD PRÓBEK
DOSTARCZONYCH ODBIORCY.
3. WYROBY Z KAMIENIA NATURALNEGO DANEGO GATUNKU BĘDĄ
POCHODZIŁY Z JEDNEJ DOSTAWY I DOPUSZCZALNE BĘDĄ RÓŻNICE ODCIENI W
RAMACH JEDNEJ PARTII WYNIKAJĄCE Z NATURALNYCH CECH KAMIENIA.
4. KAMIEŃ JEST MATERIAŁEM NATURALNYM O OKREŚLONEJ SPECYFICE , KLIENT W CAŁOŚCI AKCEPTUJE WYBRANY KAMIEŃ  KTÓRY MOŻE POSIADAĆ NATURALNE PRZEBARWIENIA, ŻYŁY KWARCOWE, MIKROPĘKNIĘCIA, TZW SZTYCHY , KTÓRE STANOWIĄ NIEODZOWNE ATRYBUTY KAMIENIA I NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI
5. NALEŻY ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ ZASAD JEGO UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI.
6. ZALECA SIĘ STOSOWANIE SPECJALNYCH ŚRODKÓW PIELĘGNACYJNYCH DO
CZYSZCZENIA KAMIENI TYPU LITHOFIN WASH&CLEAN
7. UWAGA !!! ŚRODKI DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI NIE MOGĄ ZAWIERAĆ
KWASÓW I ALKOHOLU. KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ CZYŚCZENIA MARMURÓW
ŚRODKAMI TYPU CIF, DOMESTOS itp.
8. ZALECA SIĘ OKRESOWE POWTARZANIE IMPREGNACJI KAMIENIA NP
LITHOFIN STAINSTOP W lub PROSEAL TENAX, CO OKOŁO 3-5 LAT
9. IMPREGNACJA WYBÓR IMPREGNATU ZABEZPIECZAJĄCEGO PRZED WILGOCIĄ
I PLAMAMI W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU KAMIENIA I PODŁOŻA

WYROBY ZE SPIEKÓW THE TOP

 1. Materiały te narażone są na uszkodzenie powstałe w wyniku niewłaściwego użycia, w tym m.in.:
  – wykorzystanie Produktu do celów innych niż te, do których jest on przeznaczony;
  – użycie Produktu w sposób, który stanowi naruszenie obowiązujących norm technicznych lub norm bezpieczeństwa;
  – niezastosowanie się do instrukcji użytkownika i instrukcji konserwacji Produktów, dostępnych na stronie internetowej www.marazzi.it;
  b) wady spowodowane zwykłym zużyciem (rysy, ścieranie, pęknięcia);
  c) Produkt niewłaściwie ułożony, i/lub z uszkodzonymi lub pękniętymi częściami;
  d) Produkt narażony na obciążenie fizyczne, chemiczne i mechaniczne;
  e) niewłaściwe przygotowanie lub utrzymanie miejsca ułożenia;
  f) użycie Produktu w obszarach, które są narażone na ekstremalne zmiany klimatu i temperatury lub mają bezpośrednią styczność z płomieniami lub są, pod jakimkolwiek innym
  względem, niezgodne z warunkami technicznymi, do których
  Produkt jest przeznaczony, przedstawionymi w instrukcji konserwacji oraz
  czyszczenia, dostarczonej wraz z Produktem i dostępnej również na stronie internetowej Marazzi
  Group S.r.l., www.marazzi.it;
  g) uszkodzenie lub problemy spowodowane, w całości lub w części, siłą wyższą,
  warunkami w miejscu ułożenia, projektem architektonicznym i technicznym,
  zmianą konstrukcyjną, wandalizmem, wypadkami, klęskami żywiołowymi lub szkodą
  spowodowaną wzajemnym oddziaływaniem z innymi produktami;
  h) szkoda spowodowana bezpośrednio i/lub pośrednio na osobach, mieniu lub zwierzętach
  wskutek niezastosowania się do instrukcji zawartych w instrukcji konserwacji i czyszczenia
  Produktu dostarczonej dla niego, która jest również dostępna na stronie internetowej
  producenta www.marazzi.it;
  i) uszkodzenie powierzchni wynikające z kontaktu ze zwykłym sprzętem (np. noże,
  nożyczki, sztućce) lub urządzeniami w gospodarstwie domowym.2. Czyszczenie i dbałość
  Czyszczenie wykraczające poza standardowe
  Zwykłe zabrudzenia i plamy powinny być usuwane z użyciem produktów wymienionych w tabeli.
  Nie należy używać środków czyszczących zawierających kwas fluorowodorowy i jego związki.
  Czyszczenie rutynowe
  Celem czyszczenia rutynowego powierzchni jest usunięcie zabrudzeń, oznaczeń, oraz przywrócenie
  oryginalnego wyglądu materiału. Płytki szkliwionego gresu porcelanowego nie wymagają
  pielęgnacji ochronnej, a właściwe, regularne czyszczenie jest wystarczające do utrzymania
  powierzchni w dobrym stanie. Dokładne czyszczenie polega na zwykłym myciu gorącą wodą, z
  użyciem miękkiej ścierki/gąbki i neutralnego środka czyszczącego, w razie potrzeby.
  Zalecenia:

  • nie trzeć powierzchni materiałami ściernymi, takimi jak metalowy zmywak do szorowania lub
   twarda szczotka, które mogą pozostawić rysy lub inne trwałe ślady;
  • usuwać pozostałości smarów lub olejów rozpuszczalnikiem organicznym lub zasadowym
   środkiem czyszczącym (pH>9), a n a s t ę p n i e dokładnie spłukać;
  • nie używać produktów zawierających woski lub składniki polerujące;
  • używanie detergentów ścierających na powierzchniach z połyskiem i/lub polerowanych nie jest
   zalecane; mogą one być używane na materiałach matowych, po teście na małym fragmencie, np.
   rogu płytki

Ogólnie, nigdy nie używać silnych kwasów lub zasad (takich jak kwas chlorowodorowy i siarkowy
oraz wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu). W przypadku zabrudzenia na gładkich
powierzchniach, których nie można usunąć gąbką innego rodzaju, należy użyć gąbek
melaminowych (znanych również jako magiczne gąbki) bez użycia rozpuszczalników.